Create
Your Wishes

Make your custom wishes Create Wish


אתם אוהבים עוגה או גלידה?
 • במה הייתם בוחרים?
 • במה הייתם בוחרים?
 • אתם אוהבים ירקות או לא?
 • במה אתם טובים?
 • מה יותר חשוב לכם?
 • האם אתה יכול לשמור סוד?
 • מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?
 • אתם מעדיפים חיי בית ספר או חיי צבא?
 • מה הקינוח האוהב שלך
 • הייתם מעדיפים לצפות ב...?
 • אתם מעדיפים פלאפון של אנדרואיד או אייפון?
 • מה אתם מעדיפים?
 • במה הייתם בוחרים?
 • במה הייתם בוחרים?
 • מה הייתם מעדיפים: כרטיס אשראי או מזומן?
 • מה הייתם מעדיפים?
 • מה הייתם שותים?
 • איזה מזג אוויר אתה מעדיף?
 • עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?
 • מה השתייה שאתה הכי אוהב?
 • האם אתם אוהבים לעשות קניות באינטרנט או קניות רגילות?
 • במה תבחרו: עט או עיפרון?
 • מה אתם אוהבים יותר?
 • אתם מעדיפים גשם או שלג?
 • מה סוג של המשחק אתה אוהב?
 • מה אתם הכי אוהבים?
 • מה אתם מעדיפים: זקן או מגולח?
 • הייתם מעדיפים לצפות בסרטים ב...
 • איזה אורך שיער אתם מעדיפים?
 • אתם אדם של ______.
 • אתם אוהבים לשיר או לרקוד?
 • במה אתם הכי משתמשים?
 • איזה תרגילים אתה אוהב?
 • עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?
 • איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?
 • Disclaimer Privacy Policy Terms of Service
  Disclaimer: All content is provided for fun and entertainment purposes only
  Festival Wishes © 2017 - 2018